Företaget

3VA Säkrare AB startades 1990 och har alltsedan dess varit inriktat på att utföra opartisk besiktning och kontroll av rörledningar åt stat, kommuner och entreprenörer.

Besiktning och kontroll utförs genom tre olika metoder:
 • Provtryckning
 • Nivåmätning
 • Filmning

Första reklamen

Kvalitetspolicy

Våran kvalitetspolicy är baserad på en väletablerad tradition av tjänster med högsta kvalitet samt en strävan att vara tekniskt ledande.

Vår kvalitetspolicy innehåller följande huvudpunkter:
 • Våra tjänster skall karaktäriseras av hög kvalitet och i enlighet med gällande regler
 • Alla inom företaget har del i ansvaret för kvalitén
 • Vi skall tillfredsställa våra kunders behov och överträffa deras förväntningar
 • Nyckeln till kundernas förtroende är ständiga förbättringar

Konkret innebörd av vår kvalitetspolicy

Varje medarbetare som agerar i 3VA Säkrare AB's namn, skall säkerställa att alla uppdrag genomförs till en jämn och hög kvalitet för våra kunder och övriga intressenter.

Tjänsterna skall överensstämma med kundens förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande författningar.
Vi skall säkerställa att vi förstår kundens behov genom att vara lyhörda och ha en kontinuerlig dialog med våra kunder.

Vår ambition är dessutom att inom utvalda områden vara den bästa leverantören med tjänster som överträffar kundens förväntningar och som är bättre än konkurrenternas alternativ.

Ständig dialog

Vi ska genom en ständig dialog ställa kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva, och vi ska hela tiden utveckla kompetensen och engagemanget hos våra medarbetare och ge dem tillgång till effektiva redskap i form av nödvändiga verktyg och metoder.

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och en kontinuerlig strävan efter att uppnå ökad kundtillfredsställelse. Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer. Det huvudsakliga målet med vårt kvalitetsarbete är ökad kundnytta, och det är våra kunder som skall ha den största behållningen av att vi tillämpar ett kvalitetsledningssystem.

Nyckelorden i vårt kvalitetsarbete:
 • Att sätta kunderna i centrum och eftersträva långsiktiga kundrelationer.
 • Att ha fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp och revideras.
 • Att ha en öppen och rak kommunikation och motiverade medarbetare där prestigelöst samarbete eftersträvas.
 • Att basera beslut på fakta.
 • Att utveckla processer med principen att göra rätt i varje steg och eliminera slöseri.
 • Att agera utifrån principerna tillfredsställa kundernas uttalade och outtalade förväntningar genom att arbeta efter 0-felsprincipen och eftersträva 100 % nöjda kunder.
Vi ska fortlöpande förbättra oss och vårt ledningssystem och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå. De kvalitetssystem som tillämpas inom företaget ska uppfylla krav i enlighet med ISO 9001.

Miljöpolicy

Verksamheten skall orsaka minsta möjliga miljöpåverkan där minimikraven är att uppfylla krav i lagar och förordningar. Verksamheten skall drivas aktivt och i samverkan med de anställda för att ständigt reducera miljöstörande effekter.

Viktiga mål är att planera resor med största miljöhänsyn (samåkning och flera jobb på samma resa) och använda bränslesnåla bilar. Våra medarbetares kunskap och engagemang är den väsentligaste tillgången för att vi skall lyckas i vår strävan att medverka till en bättre miljö. Därför skall alla medarbetare vara väl informerade om hur vår verksamhet och egna besluten har effekt på miljön. Medarbetarna skall ges anpassade kunskaper för att själva kunna värdera beslut som kan ha effekt på miljön. Alla medarbetare skall ta sitt personliga miljöansvar för de handlingar som görs och de beslut som tas och har ledningens stöd att ta beslut som leder till minskad miljöbelastning.

Konkret innebär detta att:
 • Vi ska minska spill och avfall.
 • Vi bedriver i vår verksamhet en mycket effektiv avfallssortering.
 • Vi skall utvärdera och samarbeta med leverantörer för att minimera miljöpåverkan från råmaterial och komponenter.

3VA Säkrare AB's affärsidé ytterst syftar till att våra kunder har hela, icke läckande, rör så bidrar vi till minskad miljöpåverkan varför vi tar miljöarbete på största allvar.

3VA Säkrare AB's verksamhet skall bidra till att skapa positiva miljöaspekter för oss alla.